Media

Tatsu Aoki: Reduction and Tsukasa Taiko Legacy

December 16–18, 2016

Video

Reduction and Tsukasa Taiko Legacy

Images

Tsukasa Taiko, Reduction. Photo: Ken Carl
Tsukasa Taiko, Reduction. Photo: Ken Carl
Tsukasa Taiko, Reduction. Photo: Ken Carl
Tsukasa Taiko, Reduction. Photo: Ken Carl
Tsukasa Taiko, Reduction. Photo: Ken Carl
Tsukasa Taiko, Reduction. Photo: Ken Carl
Tsukasa Taiko, Reduction. Photo: Ken Carl
Tsukasa Taiko, Reduction. Photo: Ken Carl
Tsukasa Taiko, Reduction. Photo: Ken Carl